Program Hakkında

 

Program Koordinatörü: Yard. Doç. Dr. Emin Yaşar Demirci

 

Programın Amaçları:

Sosyoloji disiplini insanların bir arada yaşamaya başlamalarından itibaren ortaya çıkan sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve hukuki birçok sorunu incelemeyi, karşılaştırmalı analizler yapmayı ve çözüm önerileri sunmayı amaçlar. Günümüzde küreselleşme, etnik, dini ve bölgesel savaşlar, ekonomik, çevresel, hukuki ve sosyal krizler sosyolojik araştırma verilerinin önemini artırmıştır. İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı dünyada ve ülkemizde yaşanan insana ve topluma dair farklı sorunları anlama, analiz etme ve çözüm önerileri sunma noktasında yeni bir anlayış, kavramsallaştırma ve araştırma zemini oluşturmayı amaçlamaktadır. Dünyadaki farklı sosyoloji ve sosyal bilim geleneklerinden hem teorik hem de metodolojik açıdan beslenen yüksek lisans programımız medeniyet perspektifinden yeni bir sosyoloji geleneği oluşturma iddiasını da taşımaktadır.

Sosyoloji YL programı, günümüzde yaşanan yerel ve küresel süreç ve krizler ortamında, konusunda ihtisas sahibi, uluslararası düzeyde yetkin sosyologlar, entelektüeller ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda, ülkemizin ve dünya çapında faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, bilgi ve becerilerle donatılmış uzman, yönetici ve diplomatlar yetiştirmek de Sosyoloji YL programının önemli misyonları arasındadır.

Sosyoloji yüksek lisans programının amacı, ülkemizde sosyoloji alanındaki araştırmaların geliştirilmesi ve bu araştırmalardan hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli katkıların elde edilebilmesi ve etkilerinin yaygınlaştırılabilmesi için ülke ihtiyaçlarına uygun, sorunları tespit etme ve çözüm üretme becerisine sahip bilim uzmanı sosyolog yetiştirmektir.

Sosyoloji YL programının eğitim dilinin İngilizce olması mezunlarımızın dünyanın her yerinde görev yapabilmesini ve araştırmalar icra edebilmesini mümkün kılmaktadır.

Programın Kapsamı:

Sosyoloji YL programı, farklı medeniyet ve kültür havzalarında ortaya çıkan düşünce geleneklerini karşılaştırmalı olarak irdeleyerek, günümüz toplumlarının içinde bulundukları toplumsal, kültürel, siyasal, çevresel ve ekonomik krizleri ve sorunları araştırma, anlama ve çözüm önerileri geliştirme noktasında farklı teorik ve metodolojik yaklaşımları bir araya getirmektedir.

Sosyoloji İngilizce Yüksek Lisans diploması alarak Programdan mezun olacakların kazanacağı bilgi ve beceriler şu şekilde sıralanabilir:

 • Belirli alanlarda uzmanlaşmayı sağlama
 • Ulusal ve uluslararası iş ortamlarında ve yönetim kademelerinde tercih edilme
 • Farklı disiplinlerden uzmanlarla ortak projelerde çalışma
 • Toplumsal süreçleri, disiplinler arası bir perspektifle bir bütün olarak yorumlayabilme
 • Geniş bakış açısına ve yüksek analiz gücüne sahip olma
 • Toplumsal/kültürel ve siyasi sorunlara etkin ve pratik çözümler getirebilme
 • Zamanını ve elindeki tüm kaynakları verimli olarak kullanabilme
 • Sosyal ve siyasal dinamikleri gözlemleyip analiz edebilme
Programın Hedef Kitlesi:

Program temel olarak:

 • Sosyolojik düşünme, teori ve araştırma yöntemleri üzerine bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen bireyleri
 • Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri
 • Herhangi bir alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan üniversite mezunlarını
 • Farklı kurum ve kuruluşlarda deneyim sahibi olan ve bunu bir üst seviyeye taşıyacak donanımı kazanmak isteyen şirketlerin çalışanlarını
 • Mensubu olduğu toplumu ve çevreyi tarihsel, yerel ve uluslararası eksende yaşanan gelişmeler ile bağlantılı olarak anlama ve analiz etme çabası içinde olan bireyleri hedeflemektedir.